Zarządzenie Nr 23.2018 w sprawie ustalenia norm liczebności oddziałów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica

2018-04-05 1412
Art. czytany: 706 razy


ZARZĄDZENIE NR 23.2018
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia norm liczebności oddziałów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę PiątnicaNa podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 10 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) zarządzam, co następuje:

§ 1. Liczba uczniów w klasach VII i VIII w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica, w roku szkolnym 2018/2019, nie może być niższa niż 13 uczniów.

§ 2. Liczebność klas VII i VIII ustala się w oparciu o aktualny stan uczniów w klasach VI i VII w poszczególnych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnemu w Piątnicy oraz Dyrektorom Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 35.2017 Wójta Gminy Piątnica z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia norm liczebności oddziałów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Krzysztof Ryszard Kozicki
Id: 68AAF824-FCDE-4BBC-A4B9-71E83993E1DD. Podpisany
Zarządzenie Nr 23.2018 w Bazie Aktów Własnych (wersja w PDF oraz możliwość weryfikacji podpisu elektronicznego