Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

2018-04-20 1354
Art. czytany: 1842 razy


ZARZĄDZENIE NR 27.2018
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 16 kwietnia 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 58 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) oraz § 5, § 8 ust. 2 i 3, § 15 ust. 1 uchwały Nr 200/XXXVI/2017 Rady Gminy Piątnica z dnia
28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 479) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty 7 629 208 zł w 2018 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2019-2028.

§ 3. Źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne gminy w latach spłaty kredytu.

§ 4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Krzysztof Ryszard Kozicki
Id: C524E5F3-F505-4771-A57D-BF021492D5FC. Podpisany

Zarządzenie Nr 27.2018 w Bazie Aktów Własnych (wersja w PDF oraz możliwość weryfikacji podpisu elektronicznego