A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Zarządzenie Nr 25.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 24.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 23.2018 w sprawie ustalenia norm liczebności oddziałów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica
» Protokół Nr XXXVIII/2018 (sesja 28.02.2018 r.)
 • Budżet
 • Budżet na rok 2013
 • Budżet na rok 2013


  UCHWAŁA NR 110/XXV/2012
  RADY GMINY PIĄTNICA

  z dnia 21 grudnia 2012 r.

  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na rok 2013.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2)), uchwala się, co następuje:

  § 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 29 074 457 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 28 099 025 zł,
  - majątkowe w wysokości 975 432 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

  § 2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 29 074 457 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 25 776 195 zł,
  - majątkowe w wysokości 3 298 262 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  § 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
  1) ogólną w wysokości - 64 779 zł,
  2) celową w wysokości - 58 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

  § 4. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

  § 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

  § 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 555 556 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

  § 7. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 555 556 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

  § 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu wysokości 1 555 556 zł,
  2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.

  § 9. Ustala się dochody w kwocie 121 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 121 000 zł, w tym na:
  1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 112 500 zł,
  2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 8 500 zł.

  § 10. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  § 11. Plan dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 7.

  § 12. Plan wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 8.

  § 13. Ustala się dochody z Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 134 523 zł i przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą „Prawo ochrony środowiska”.

  § 14. Ustala się dochody w wysokości 817 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i przeznacza na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  § 15. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 445 217 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

  § 16. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

  § 17. Upoważnia się Wójta do:
  1) zaciągania zobowiązań zgodnie z limitem określonym w § 8,
  2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
  4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków miedzy zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
  5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

  § 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

  § 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym.  Przewodniczący Rady
  Dariusz Kossakowski


  1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113. Nr.117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.
  2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020. Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.


  Id: 8FBE45C1-DBE9-47D3-9DBF-D72C0E5F8A64. Podpisany


  Data wprowadzenia: 2012-12-28 1528
  Data upublicznienia: 2012-12-28
  Art. czytany: 2119 razy

  » Uchwaął Nr 110/XXV/2012 wraz z załącznikami (format pdf) - rozmiar: 1099219 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  » Przełącz na wiadomości archiwalne
  Podkategoria:
  Rejestracja zagranicznych aktów urodzeń
  Rejestracja zagranicznych aktów małżeństwa
  Rejestracja zagranicznych aktów zgonu
  Wydawanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania
  Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
  Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
  Dokonanie zmiany imienia dziecka
  Nadanie dziecku nazwiska męża matki
  Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie
  Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Zmiana imienia i nazwiska
  Podkat. Archiwalne:
  Sporządzanie aktów urodzenia
  Sporządzanie aktów małżeństwa
  Sporządzanie aktów zgonu
  Odpisy skrócone,skrócone wielojęzyczne i zupełne aktów stanu cywilnego
  Udzielenie ślubu cywilnego
  Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Ostat. 10 wiadomości:

  » Zmiana imienia i nazwiska
  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl