A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Zarządzenie Nr 25.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 24.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 23.2018 w sprawie ustalenia norm liczebności oddziałów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica
» Protokół Nr XXXVIII/2018 (sesja 28.02.2018 r.)
 • Rada Gminy
 • Uchwały
 • Kadencja 2014-2018
 • Uchwała Nr 193/XXXIV/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy  UCHWAŁA NR 193/XXXIV/2017
  RADY GMINY PIĄTNICA

  z dnia 14 listopada 2017 r.

  w sprawie zmian w budżecie Gminy


  Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

  § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

  § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

  § 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi: 41 696 630,80 zł, z tego:

  a) bieżące w wysokości 41 345 970,80 zł,
  b) majątkowe w wysokości 350 660 zł.

  § 4. Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi: 43 464 379,34 zł, z tego:

  a) bieżące w wysokości 38 670 710,82 zł,
  b) majątkowe w wysokości 4 793 668,52 zł.

  § 5. W uchwale Nr 129/XXIII/2016 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 308) wprowadza się następujące zmiany:

  1) § 5 otrzymuje brzmienie:
  „Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 767 748,54 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1 017 748,54 zł i z zaciąganych kredytów w kwocie 750 000 zł”;

  2) § 6 otrzymuje brzmienie:
  „Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 545 526,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

  3) § 8 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł;
  2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 750 000 zł'.

  4) § 9 otrzymuje brzmienie: 'Ustala się dochody w kwocie 126 500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 126 500 zł, w tym na:

  1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 124 622 zł;
  2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 1 878 zł'.

  5) § 10 otrzymuje brzmienie:

  „Ustala się dochody w wysokości 35 254,01 zł i przeznacza się na wydatki w wysokości 35 254,01 zł związane z realizacją zadań określonych ustawa Prawo ochrony środowiska'”;

  6) załącznik Nr 3 do uchwały „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok' otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

  7) załącznik Nr 4 do uchwały 'Plan przychodów budżetu na 2017 rok„ otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

  8) załącznik nr 8 do uchwały „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

  § 6. Objaśnienia zmian w budżecie Gminy przedstawia załącznik Nr 6.

  § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.

  § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  Przewodniczący Rady
  Krzysztof Weber  Id: 239B02A5-604E-4453-A19C-4EE58674F901. Podpisany


  Data wprowadzenia: 2017-11-16 1319
  Data upublicznienia: 2017-11-16
  Art. czytany: 535 razy

  » Uchwała Nr 193/XXXIV/2017 wraz z załącznikiem (format pdf) - rozmiar: 861137 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  » Przełącz na wiadomości archiwalne
  Podkategoria:
  Rejestracja zagranicznych aktów urodzeń
  Rejestracja zagranicznych aktów małżeństwa
  Rejestracja zagranicznych aktów zgonu
  Wydawanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania
  Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
  Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
  Dokonanie zmiany imienia dziecka
  Nadanie dziecku nazwiska męża matki
  Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie
  Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Zmiana imienia i nazwiska
  Podkat. Archiwalne:
  Sporządzanie aktów urodzenia
  Sporządzanie aktów małżeństwa
  Sporządzanie aktów zgonu
  Odpisy skrócone,skrócone wielojęzyczne i zupełne aktów stanu cywilnego
  Udzielenie ślubu cywilnego
  Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Ostat. 10 wiadomości:

  » Zmiana imienia i nazwiska
  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl