A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Zarządzenie Nr 25.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 24.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 23.2018 w sprawie ustalenia norm liczebności oddziałów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica
» Protokół Nr XXXVIII/2018 (sesja 28.02.2018 r.)
 • Rada Gminy
 • Uchwały
 • Kadencja 2010-2014
 • 106. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica

  UCHWAŁA NR 106/XXIV/2012
  RADY GMINY PIĄTNICA

  z dnia 23 listopada 2012 r.

  w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951), w wykonaniu Uchwały Nr 42/XI/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątnica, uchwala się, co następuje:

  Rozdział 1.
  Przepisy ogólne


  § 1. 1. Uchwala się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica' dotyczącą przebiegu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża wg wariantu południowego (wariant II) na terenie gminy Piątnica, zwaną dalej „zmianą studium'.

  2. Granice zmiany studium zostały określone na rysunku zmiany studium stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2. Celem zmiany studium jest zmiana struktury przestrzennej gminy w zakresie wyznaczenia przebiegu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV.

  § 3. Integralną częścią zmiany studium są następujące załączniki do niniejszej uchwały:

  1) rysunek zmiany studium:
  'Kierunki zagospodarowania przestrzennego' w skali 1 : 25.000 obejmujący przebieg trasy linii elektroenergetycznej 400 kV, stanowiący załącznik Nr 1,

  2) określenie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium stanowiący załącznik Nr 2,

  3) tekst jednolity Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica przyjętego uchwałą Nr 205/XXVIII/02 Rady Gminy Piątnica z dnia 31 stycznia 2002 roku, zmienionego uchwałą Nr 229/XXXVIII/06 Rady Gminy Piątnica z dnia 18 października 2006 roku i uchwałą Nr 36/VIII/11 Rady Gminy Piątnica z dnia 12 maja 2011 roku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą wraz z ujednoliconą częścią graficzną studium, stanowiący załącznik Nr 3.

  Rozdział 2.
  Ustalenia


  § 4. W tekście Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 205/XXVIII/02 Rady Gminy Piątnica z dnia 31 stycznia 2002 roku z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

  1) w ROZDZIALE 3 - KIERUNKI I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

  a) 3.1. STRUKTURA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA
  - punkt 3.1.2 Jednostka ekologiczno - turystyczna – II, akapit drugi otrzymuje brzmienie:
  „Jednostka charakteryzuje się wysokimi walorami środowiska przyrodniczego i kulturowego. Obszar jednostki położony jest w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi i jego strefie ochronnej w Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi i w następujących obszarach NATURA 2000: Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Przełomowa Dolina Narwi (PLB200008), Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Dolnej Narwi (PLB140014) i Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Ostoja Narwiańska (PLH200024). Na jej terenie zlokalizowany jest ścisły rezerwat przyrody 'Kalinowo', a tereny położone wzdłuż drogi powiatowej (Piątnica-Wizna) objęte są ochroną konserwatorską 'K' - krajobrazu kulturowego. Ważnym elementem jest przepływająca w południowej jej części rzeka Narew wraz z rozległą pradoliną. ” ;”,

  b) 3.3. KIERUNKI OCHRONY PRZESTRZENI PRZYRODNICZEJ:
  - punkt 3.3.1. Obszary objęte ochroną prawną, litera b otrzymuje brzmienie:
  „b) Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

  Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi powstał na bazie Rozporządzenia Nr 4/94 Wojewody Łomżyńskiego z dnia 10 grudnia 1994 roku. Rozporządzenie to zostało uchylone Rozporządzeniem Nr 3/06 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi (Dz. Urz. Woj. Podl. 2006.152.1406). Park obejmuje tereny położone w dolinie Narwi na odcinku od Bronowa do Łomży wraz ze strefa krawędziową w obrębie gmin: Łomża, Piątnica i Wizna, na powierzchni około 7 500 ha, w tym 2 869,7 ha znajduje się na obszarze gminy Piątnica.

  Zgodnie z w/w rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego Łomżyński Park Krajobrazowy został powołany w celu:
  - ochrony wartości przyrodniczych:
  - zachowanie swobodnie meandrującej nizinnej rzeki Narew oraz jej nieregularnego koryta i doliny z dużą ilością starorzeczy, które wraz z dopływami i rowami tworzy skomplikowaną sieć wodną;
  - zachowanie chronionych i rzadkich gatunków zwierząt i roślin związanych z siedliskami charakterystycznymi dla Parku;
  - ochrony wartości historycznych i kulturowych:
  - ochrona tożsamości kulturowej obszaru;
  - ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego;
  - odtwarzanie i ożywianie lokalnych tradycji;
  - ochrony wartości krajobrazowych:
  - zachowanie i ochrona zespołów krajobrazu otwartego, stanowiącego walor wizualny współistnienia gospodarki człowieka z naturalnymi elementami środowiska;
  - ochrona wyróżniających się w środowisku wizualnych form geomorfologicznych;
  - przywracanie obszarom o krajobrazie niekorzystnie przekształconym ich potencjalnych walorów krajobrazowych i przyrodniczych;
  - zachowanie i tworzenie mozaiki krajobrazów.

  Rozporządzenie to na obszarze Parku wprowadza następujące zakazy:
  - umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;
  - likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
  - pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;
  - wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
  - dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
  - - likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno - błotnych;
  - wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów;
  - prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
  - utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;
  - organizowania rajdów motorowych i samochodowych.

  Zakazy pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów nie dotyczą części Parku, na którym położone są złoża kopalin:
  - udokumentowane do dnia 31 grudnia 2005 r., których dokumentacje zostały zatwierdzone przez właściwy organ administracji geologicznej;
  - udokumentowane na podstawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie, udzielonych do dnia 31 grudnia 2005 r.;
  - udokumentowane na podstawie informacji geologicznych zawartych w dokumentacjach sporządzonych i zatwierdzonych przez właściwy organ administracji geologicznej do dnia 31 grudnia 2005 r.

  Zakaz prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową nie dotyczy gospodarstw położonych w Parku, w których wprowadzono hodowlę zwierząt metodą bezściółkową przed wejściem w życie Rozporządzenia Nr 3/06 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 maja 2006 roku.

  W gminie Piątnica granica parku krajobrazowego przebiega od mostu na Narwi w Piątnicy Poduchownej, wzdłuż drogi krajowej nr 64 Piątnica - Jeżewo, dalej wzdłuż drogi Piątnica - Bronowo obejmując grunty rolne i leśne położone w strefie krawędziowej oraz dno doliny Narwi w następujących wsiach: Piątnica Włościańska, Kalinowo, Drozdowo, Niewodowo, Rakowo-Czachy i Rakowo-Boginie, Krzewo, Kosaki i dalej w kierunku Bronowa w gminie Wizna.

  Wokół Parku utworzono strefę ochronną zwaną otuliną o powierzchni około 11500 ha, której granicę w gminie Piątnica wyznacza most na Narwi, droga krajowa nr 64 Piątnica - Jeżewo oraz droga Wiktorzyn - Żelechy - Truszki i dalej w kierunku wsi Janczewo w gminie Wizna.

  Na terenie otuliny zabrania się:
  - wprowadzania zmian stosunków wodnych mogących ujemnie oddziaływać na obszar Parku;
  - odprowadzania do wód lub ziemi ścieków lub innych zanieczyszczeń płynnych lub oczyszczonych w stopniu niższym niż wymagany przepisami przy odprowadzaniu ścieków do wód I klasy czystości;
  - lokalizacji obiektów przemysłowych mogących powodować degradację środowiska przyrodniczego;
  - wypalania roślinności i posuszu roślinnego.

  Uchwałą Nr III/20/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 10 stycznia 2011 roku ustanowiony został Plan Ochrony Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi z planem zadań ochronnych OSOP I SOOS NATURA 2000 Przełomowa Dolina Narwi.

  Szczegółowe zasady zagospodarowania i użytkowania terenów w granicach parku zawarto w planie ochrony parku. ”;
  ”,


  - punkt 3.3.1. Obszary objęte ochroną prawną, dodaje się literę e i literę f w brzmieniu:

  „e) Obszary NATURA 2000

  Na obszarze gminy Piątnica występują następujące obszary NATURA 2000: Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Przełomowa Dolina Narwi (PLB200008), Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Dolnej Narwi (PLB140014) i Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Ostoja Narwiańska (PLH200024).

  Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Przełomowa Dolina Narwi (PLB200008)- ostoja ptasia o randze europejskiej. Utworzony został dla ochrony 35 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG. Na obszarze tym występuje 19 gatunków ptaków z Polskiej Czerwonej Księgi. Jest to bardzo ważna ostoja ptaków wodno błotnych, szczególnie w okresie lęgowym.

  Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Dolnej Narwi (PLB140014). Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej E 26. Występuje tu co najmniej 40 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 20 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Stwierdzono również występowanie 178 gatunków ptaków, w tym co najmniej 125 lęgowych.

  Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Ostoja Narwiańska (PLH200024). Utworzony dla ochrony 18 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
  Dla Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Przełomowa Dolina Narwi i Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Ostoja Narwiańska, do czasu sporządzenia i ustanowienia planów zadań ochronnych lub planów ochrony, obowiązującymi są ustalenia wynikające z Planu Ochrony Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi z planem zadań ochronnych OSOP I SOOS NATURA 2000 Przełomowa Dolina Narwi ustanowionego Uchwałą Nr III/20/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 10 stycznia 2011 roku oraz ustalenia wynikające ze Standardowych Formularzy Danych dla tych obszarów.

  Dla Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Dolnej Narwi, do czasu sporządzenia i ustanowienia planu zadań ochronnych lub planów ochrony obowiązują ustalenia wynikające ze Standardowego Formularza Danych dla tego obszaru.

  f) Użytki ekologiczne
  - użytek ekologiczny „Piaskowa Górka - Krzewo” - powierzchnia - 2,51 ha. Celem ochrony jest ochrona siedlisk gatunków kserotermicznych będących miejscem występowania chronionych gatunków porostów, roślin i zwierząt;
  - użytek ekologiczny „Rzeka Narwica” - powierzchnia - 12,81 ha. Celem ochrony jest ochrona koryta Narwicy oraz zespołów roślinności wodnej i bagiennej.

  - punkt 3.3.2. Obszary wskazane do objęcia ochroną, litera a) Projektowany rezerwat przyrody 'Krzewo”, akapit pierwszyotrzymuje brzmienie:”,
  „Projektuje się objąć ochroną rezerwatową użytek zielony uroczyska Krzewo o powierzchni 1,77 ha, obecnie uznany jako użytek ekologiczny „Piaskowa Góra - Krzewo”, położony na południowy-wschód od zabudowań wsi Krzewo. Celem ochrony rezerwatu będzie zachowanie murawy psammfilnej z chrobotkami i lepnicą zielonawą. Na obszarze rezerwatu wystąpi konieczność objęcia aktywnymi formami ochrony roślinność murawową poprzez powstrzymywanie zalesień zboczy. Niezbędna będzie również ochrona przed pokrywaniem muraw kserotermicznych monokulturowymi nalotami sosny oraz kontrola zmian w zespołach roślinnych .”,
  - punkt 3.3.2. Obszary wskazane do objęcia ochroną, litera b) Użytki ekologiczne , akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
  „Zgodnie z planem ochrony parku krajobrazowego planuje się objęcie ochroną przyrody kilku użytków ekologicznych położonych w dolinie Narwi. Są to:

  stanowisko roślinności murawowej i kserotermicznej ze skalnicą ziarenkowatą występujące na powierzchni 3,2 ha na południe od zabudowań wsi Niewodowo;
  bogate gatunkowo zbiorowiska murawowe występujące na wschód od Drozdowa i na północ od Niewodowa na powierzchni 14,0 ha;
  starorzecza Narwi z zespołami roślinności wodnej .”

  ”,

  - punkt 3.3.9. Ochrona powietrza atmosferycznego, tiret czwarty otrzymuje brzmienie:
  „ przestrzeganie wartości poziomów dopuszczalnych dla niektórych substancji w powietrzu, określonych w obowiązujących przepisach szczególnych ”;”,

  - punkt 3.3.11. Ochrona ludzi i środowiska przed elektroenergetycznym promieniowanem niejonizującym, otrzymuje brzmienie:

  „ 3.3.11. Ochrona ludzi i środowiska przed polem elektromagnetycznym.

  W celu maksymalnej ochrony przed polem elektromagnetycznym należy:
  - zmniejszyć do minimum oddziaływanie pola elektromagnetycznego na ludzi i środowisko przyrodnicze,
  - zapobiegać zagrożeniom poprzez wyznaczenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego odpowiednich pasów technologicznych dla linii napowietrznych:
  - 110 kV - po 20 m od osi linii w obie strony,
  - 220 kV - po 25 m od osi linii w obie strony,
  - 400 kV - po 35 m od osi linii w obie strony,
  - przestrzegać wymogów ochrony środowiska w stosunku do lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej oraz elektrowni wiatrowych,
  - w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wprowadzić stosowne zakazy w obrębie pasów technologicznych,
  - stosować dopuszczalne wskaźniki poziomu pola elektromagnetycznego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi. ”;”
  ,

  c) 3.4. KIERUNKI OCHRONY PRZESTRZENI KULTUROWEJ punkt 3.4.2. Zasady i kierunki ochrony konserwatorskiej - Strefa „OW” obserwacji archeologicznej, uzupełnia się wykaz stanowisk archeologicznych poprzez dodanie akapitu:

  „Na terenie objętym zmianą studium znajdują się nieuwzględnione dotychczas następujące stanowiska archeologiczne:
  - Wyrzyki - stanowiska nr: 34, 36 na obszarze 36 - 77 AZP;
  - Zabawka - stanowisko nr: 33 na obszarze 36 - 77 AZP;
  - Jeziorko - stanowiska nr: 30, 32 na obszarze 36 - 77 AZP. ”;”
  ,

  d) 3.5. KIERUNKI I ZASADY ROZWOJU OBSZARÓW ZABUDOWANYCH I PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ punkt 3.5.1. Kierunki rozwoju na obszarze jednostki I - ośrodek gminny Piątnica:
  - litera a) Kierunki i zasady w strefie zainwestowania A - 'zachodniej', akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
  „Strefa obejmuje obszar położony w zachodniej części miejscowości Piątnica Poduchowna, obejmujący tereny zawarte pomiędzy drogą krajową nr 61, rzeką Narew i granicami administracyjnymi z wsiami Czarnocin i Marianowo. Od strony północnej obszar otacza zabytkowy zespół fortyfikacji, objęty strefą ochrony konserwatorskiej 'B' oraz strefą ochrony ekspozycji 'E'. Tereny położone są w Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi i w obszarach NATURA 2000: Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Dolnej Narwi (PLB140014) i Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Ostoja Narwiańska (PLH200024). Jest to obszar o największym stopniu zainwestowania i koncentracji funkcji mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej.”;”,

  - litera c) Kierunki i zasady w strefie zainwestowania C - 'wschodniej', akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
  „ Strefa obejmuje obszar położony w południowo - wschodniej części miejscowości gminnej, obejmujący tereny zawarte pomiędzy drogami krajowymi nr 61 i nr 64, rzeką Narew i granicami administracyjnymi z wsiami Elżbiecin i Kalinowo. Na terenie występuje zabytkowy zespół fortyfikacji, objęty strefą ochrony konserwatorskiej 'B' oraz strefą ochrony ekspozycji 'E'. Teren strefy położony jest na obszarze Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi i w jego strefie ochronnej oraz w obszarach NATURA 2000: Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Przełomowa Dolina Narwi (PLB200008), i Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Ostoja Narwiańska (PLH200024) (obowiązują zasady określone w części 3.3 Kierunki ochrony przestrzeni przyrodniczej).”;”,

  e) 3.9. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
  - punkt 3.9.3. Elektroenergetyka, tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:
  „ - adaptację istniejących urządzeń elektroenergetycznych: linii napowietrznych 110kV i 15kV, stacji transformatorowych 15/0,4kV oraz sieci napowietrznych i kablowych nn, zwracając przy tym uwagę na konieczność zachowania odpowiednich pasów technologicznych od istniejących i projektowanych linii napowietrznych 400 kV, 110kV i 15kV do istniejących i projektowanych obiektów kubaturowych,
  - - budowę napowietrznej linii 400 kV Ełk - Łomża oraz budowę stacji transformatorowej 110/15 kV (GPZ) w Piątnicy wraz z liniami napowietrznymi 110kV relacji Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk,”;”
  ,

  - dodaje się punkt 3.9.7. Telekomunikacja w brzmieniu:
  „ 3.9.7. Telekomunikacja Dostosowanie systemu telekomunikacyjnego do potrzeb mieszkańców zakłada się poprzez:
  - utrzymanie istniejących urządzeń telekomunikacyjnych w dobrym stanie technicznym,
  - lokalizację sieci telekomunikacyjnych zarówno w tradycyjnych, jak i w nowych technologiach, w tym budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury światłowodowej,
  - objęcie terenu gminy zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym, połączonym z systemami sieci internetowych: wojewódzkiej i krajowej,
  - rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (przewodowych i bezprzewodowych), stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne w gminie i regionie,
  - dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych. ”;”
  ,

  f) 3.10. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I OBRONA CYWILNA dodaje się tiret w brzmieniu:
  „ · wszelkie projektowane na obszarze gminy obiekty o wysokości równej i większej od 50 m npt należy każdorazowo przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę zgłaszać do Sił Powietrznych RP.”;”;

  2) w ROZDZIALE 5 – ZADANIA DLA REALIZACJI CELÓW PUBLICZNYCH, Lista inwestycji publicznych, pkt 16 otrzymuje brzmienie:
  „16. Budowa linii elektroenergetycznych: 400 kV i 110 kV relacji GPZ Łomża I- Piątnica- Stawiski- Szczuczyn - Ełk.”.

  § 5. Na rysunku 'Kierunki zagospodarowania przestrzennego' w skali 1:25.000 wprowadza się zmianę, polegającą na wyznaczeniu przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, przez obszar gminy Piątnica, relacji Ełk - Łomża.

  Rozdział 3.
  Przepisy końcowe


  § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Przewodniczący Rady
  Dariusz Kossakowski  1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz.420, Nr157, poz.1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, i z 2012 r. poz. 567.

  Id: BED4BC40-A66C-469B-8170-FECBE01598CC. Podpisany


  Data wprowadzenia: 2012-11-27 1144
  Data upublicznienia: 2012-11-27
  Art. czytany: 3364 razy

  » Uchwała Nr 106/XXIV/2012 wraz z załącznikami (format pdf) - rozmiar: 18110054 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  » Przełącz na wiadomości archiwalne
  Podkategoria:
  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
  Obwieszczenia Wójta
  Decyzje
  Informacje o jakości wody w wodociągach wiejskich
  Ostat. 10 wiadomości:

  » Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
  » Badanie wody z wodociągu ZSCKR w Marianowie (próba wody pobranej dnia 14.02.2018 r.)
  » Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 13.02.2018 r.)
  » Badanie wody z wodociągu Dobrzyjałowo (próba wody pobranej dnia 15 i 19.01.2018 r.)
  » Badanie wody z wodociągu Piątnica (próba wody pobranej w dniu 15 i 19.01.2018 r.)
  » Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Piątnica za rok 2017
  » Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Piątnica za 2017 r.
  » Badanie wody z wodociągu Piątnica (próba wody pobranej w dniach 7, 9, 22.11 oraz 5.12.2017 r.)
  » Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 8.11 i 5.12.2017 r.)
  » Badanie wody z wodociągu Dobrzyjałowo (próba wody pobranej dnia 5.12.2017 r.)
  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl