A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Zarządzenie Nr 25.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 24.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 23.2018 w sprawie ustalenia norm liczebności oddziałów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica
» Protokół Nr XXXVIII/2018 (sesja 28.02.2018 r.)
 • Rada Gminy
 • Uchwały
 • Kadencja 2014-2018
 • Uchwała Nr 115/XXI/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy

  UCHWAŁA NR 115/XXI/2016
  RADY GMINY PIĄTNICA

  z dnia 27 października 2016 r.

  w sprawie zmian w budżecie Gminy


  Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890 oraz z 2016 r. poz.195, 1257 i 1454) uchwala się, co następuje:

  § 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

  § 2. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi: 37 352 729,05 zł, z tego:
  a) bieżące w wysokości 36 792 970,28 zł,
  b) majątkowe w wysokości 559 758,77 zł.

  § 3. Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi: 38 160 910,42 zł, z tego:
  a) bieżące w wysokości 33 730 681,31 zł,
  b) majątkowe w wysokości 4 430 229,11 zł.

  § 4. W uchwale Nr 63/XII/2015 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 603) wprowadza się następujące zmiany:

  1) § 5 otrzymuje brzmienie:
  „Ustala się deficyt budżetu w wysokości 808 181,37 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 808 181,37 zł”;

  2) § 6 otrzymuje brzmienie:
  „Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 585 965,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

  3) § 7 otrzymuje brzmienie:
  „Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 777 783,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

  4) § 8 otrzymuje brzmienie:
  „Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł;
  2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 777 783,68 zł.”;
  5) załącznik Nr 3 do uchwały „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok' otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
  6) załączniki Nr 4 i Nr 5 do uchwały otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.
  7) załącznik nr 7 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

  § 5. Objaśnienia zmian w budżecie Gminy przedstawia załącznik Nr 6.

  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.

  § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  Przewodniczący Rady
  Krzysztof Weber


  Id: A47B78D0-2C8B-4011-A712-5E5BD60F6136. Podpisany


  Data wprowadzenia: 2016-10-28 1225
  Data upublicznienia: 2016-10-28
  Art. czytany: 946 razy

  » Uchwała Nr 115/XXI/2016 wraz z załącznikami (pdf) - rozmiar: 909760 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  » Przełącz na wiadomości archiwalne
  Podkategoria:
  Rejestracja zagranicznych aktów urodzeń
  Rejestracja zagranicznych aktów małżeństwa
  Rejestracja zagranicznych aktów zgonu
  Wydawanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania
  Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
  Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
  Dokonanie zmiany imienia dziecka
  Nadanie dziecku nazwiska męża matki
  Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie
  Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Zmiana imienia i nazwiska
  Podkat. Archiwalne:
  Sporządzanie aktów urodzenia
  Sporządzanie aktów małżeństwa
  Sporządzanie aktów zgonu
  Odpisy skrócone,skrócone wielojęzyczne i zupełne aktów stanu cywilnego
  Udzielenie ślubu cywilnego
  Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Ostat. 10 wiadomości:

  » Zmiana imienia i nazwiska
  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl