A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Zarządzenie Nr 25.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 24.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 23.2018 w sprawie ustalenia norm liczebności oddziałów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica
» Protokół Nr XXXVIII/2018 (sesja 28.02.2018 r.)
 • Rada Gminy
 • Uchwały
 • Kadencja 2014-2018
 • Uchwała Nr 63/XII/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2016 rok


  UCHWAŁA NR 63/XII/2015
  RADY GMINY PIĄTNICA

  z dnia 29 grudnia 2015 r.

  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2016 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

  § 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 28 976 005,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
  1) bieżące w wysokości 28 912 005,00zł;
  2) majątkowe w wysokości 64 000,00zł.

  § 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 30 496 845,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
  1) bieżące w wysokości 25 909 299,01 zł;
  2) majątkowe w wysokości 4 587 546,12 zł.

  § 3. Tworzy się w budżecie rezerwy:
  1) ogólną w wysokości - 232 364,13 zł;
  2) celową w wysokości - 53 861 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

  § 4. Ustala się zadania inwestycyjne na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

  § 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 520 840,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 922 228 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 598 612,13 zł.

  § 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 298 612,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

  § 7. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 777 772 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

  § 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł;
  2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 777 772 zł;
  3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 922 228 zł.

  § 9. Ustala się dochody w kwocie 125 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 125 000 zł, w tym na:
  1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 121 000 zł;
  2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 4 000 zł.

  § 10. Ustala się dochody z Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 51 000 zł i przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

  § 11. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 515 640 zł na pokrycie kosztów utrzymania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  § 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 501 079,29 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikeim Nr 6.

  § 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

  § 14. Upoważnia się Wójta do:
  1) zaciągania zobowiązań zgodnie z limitem określonym w § 8;
  2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
  4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

  § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

  § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Krzysztof Weber


  1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890.


  Id: 21DE875F-A816-454B-BD7B-FF9544D89B3D. Podpisany


  Data wprowadzenia: 2016-01-02 1213
  Data upublicznienia: 2016-01-02
  Art. czytany: 1214 razy

  » Uchwałą Nr 63/XII/2015 wraz z załącznikami (pdf) - rozmiar: 1488375 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  » Przełącz na wiadomości archiwalne
  Podkategoria:
  Rejestracja zagranicznych aktów urodzeń
  Rejestracja zagranicznych aktów małżeństwa
  Rejestracja zagranicznych aktów zgonu
  Wydawanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania
  Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
  Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
  Dokonanie zmiany imienia dziecka
  Nadanie dziecku nazwiska męża matki
  Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie
  Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Zmiana imienia i nazwiska
  Podkat. Archiwalne:
  Sporządzanie aktów urodzenia
  Sporządzanie aktów małżeństwa
  Sporządzanie aktów zgonu
  Odpisy skrócone,skrócone wielojęzyczne i zupełne aktów stanu cywilnego
  Udzielenie ślubu cywilnego
  Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Ostat. 10 wiadomości:

  » Zmiana imienia i nazwiska
  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl