A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Budżet » Budżet na rok 2003
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Zarządzenie Nr 25.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 24.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 23.2018 w sprawie ustalenia norm liczebności oddziałów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica
» Protokół Nr XXXVIII/2018 (sesja 28.02.2018 r.)
Ilość wiadomości z działu 'Budżet na rok 2003': 1
Budżet gminy


Uchwała Nr 21/III/02
Rady Gminy Piątnica
z dnia 30 grudnia 2002 roku


w sprawie budżetu gminy na 2003 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 i z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62 ,poz.558 i Nr 113, poz .984) oraz art. 116 ,122, 124, 128 ust.2 i art .134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 ,Nr 70 , poz. 778 , Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz.69,Nr 12, poz.136 , Nr 48 , poz.550 , Nr 95, poz.1041, Nr 119 , poz.1251 i Nr 122 , poz.1315 , z 2001 r .Nr 45, poz. 497, Nr 46 , poz. 499, Nr 88 , poz. 961, Nr 98, poz. 1070 , Nr 100, poz.1082 , Nr 102, poz.1116, Nr 125 poz.1368 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2002 r. Nr 41 , poz.363 i 365, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271 , Nr 156,poz. 1300, Nr 200,poz.1685,Nr 213 , poz.1802, Nr 214 poz.1806 i Nr 216 poz.1824 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1


Ustala się:

1/ Dochody budżetu gminy w wysokości 16 365 662 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2/ Wydatki budżetu gminy w wysokości 17 650 387 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3/ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4/ Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5/ Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1 284 725 zł jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1 284 725 zł

§ 2


Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 102 500 zł

§ 3


1/ Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 oraz środków na ich realizację w wysokości 6 616 181 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2/ Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3/ Uchwala się wieloletni program inwestycyjny pod nazwą ''System wodno - kanalizacyjny miasta Łomży i przyległych gmin'' zgodnie z załącznikiem Nr 7.
4/ Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów ujętych w załączniku Nr 5 do kwoty nie przekraczającej 2 500 000 zł

§ 4


Ustala się wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumienia, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Ustala się:

1/ dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 290 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2/ dotacje dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie 20 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 5


Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 94 150 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 89 000 zł.
Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi, załącznik Nr 11.

§ 6


Dochody w kwocie 55.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych .

§ 7


Przyjmuje się prognozę długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 12.

§ 8


Upoważnia się Wójta do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu .
2. Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach , aniżeli bank prowadzący obsługę rachunku gminy.
3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2 500 000 zł.

§ 9


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Dariusz KossakowskiData wprowadzenia: 2003-08-08 0939
Data upublicznienia:
Art. czytany: 5649 razy

» budżet plan budżetu - rozmiar: 31744 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Załączniki do planu budżetu na rok 2003
Ostat. 10 wiadomości:

»
Budżet gminy

Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl