A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Zarządzenie Nr 25.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 24.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 23.2018 w sprawie ustalenia norm liczebności oddziałów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica
» Protokół Nr XXXVIII/2018 (sesja 28.02.2018 r.)
 • Rada Gminy
 • Uchwały
 • Kadencja 2014-2018
 • Uchwała Nr 129/XXIII/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2017 rok


  UCHWAŁA NR 129/XXIII/2016
  RADY GMINY PIĄTNICA

  z dnia 29 grudnia 2016 r.

  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2017 rok


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) uchwala się, co następuje:

  § 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 39 077 052,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
  1) bieżące w wysokości 38 820 595,00zł;
  2) majątkowe w wysokości 256 457,00 zł.

  § 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 44 187 549,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
  1) bieżące w wysokości 35 654 941,47 zł;
  2) majątkowe w wysokości 8 532 607,84 zł.

  § 3. Tworzy się w budżecie rezerwy:
  1) ogólną w wysokości 211 174,00 zł;
  2) celową w wysokości 100 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

  § 4. Ustala się zadania inwestycyjne na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

  § 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5 110 497,31 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 4 618 722,16 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych 491 775,15 zł.

  § 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 888 275,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

  § 7. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 777 777,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

  § 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
  2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 777 777,84 zł;
  3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 618 722,16 zł.

  § 9. Ustala się dochody w kwocie 126 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 126 500,00 zł, w tym na:
  1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 122 500,00 zł;
  2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 4 000,00 zł.

  § 10. Ustala się dochody w wysokości 35 000,00 zł i przeznacza się na wydatki w wysokości 35 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

  § 11. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 652 470,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  § 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 549 667,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

  § 13. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

  § 14. Ustala się wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

  § 15. Upoważnia się Wójta do:
  1) zaciągania zobowiązań zgodnie z limitem określonym w § 8,
  2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami;
  4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

  § 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

  § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.






  Przewodniczący Rady
  Krzysztof Weber









  Id: AAE383CE-CF60-4BFD-A079-A4931D6D223A. Podpisany


  Data wprowadzenia: 2017-01-02 0808
  Data upublicznienia: 2017-01-02
  Art. czytany: 1241 razy

  » UCHWAŁA NR 129/XXIII/2016 wraz z załącznikami (format pdf) - rozmiar: 1675097 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  » Przełącz na wiadomości archiwalne
  Podkategoria:
  Rejestracja zagranicznych aktów urodzeń
  Rejestracja zagranicznych aktów małżeństwa
  Rejestracja zagranicznych aktów zgonu
  Wydawanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania
  Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
  Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
  Dokonanie zmiany imienia dziecka
  Nadanie dziecku nazwiska męża matki
  Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie
  Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Zmiana imienia i nazwiska
  Podkat. Archiwalne:
  Sporządzanie aktów urodzenia
  Sporządzanie aktów małżeństwa
  Sporządzanie aktów zgonu
  Odpisy skrócone,skrócone wielojęzyczne i zupełne aktów stanu cywilnego
  Udzielenie ślubu cywilnego
  Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Ostat. 10 wiadomości:

  » Zmiana imienia i nazwiska
  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl